REGULAMIN PROMOCJI RAZEM KIBICUJEMY – RAZEM HANDLUJEMY MŚ Rosja 2018

Warunki Uczestnictwa w „Promocji Elektro Omega razem kibicujemy razem handlujemy”

I. Wprowadzenie

 1. Niniejszy dokument („Warunki Uczestnictwa”) określa zasady funkcjonowania promocji „Razem kibicujemy – Razem handlujemy” zwanej „promocją ”oraz warunki uczestnictwa w Promocji, w tym zasady przyznawania uczestnikom Nagród.

II. Promocja „Elektro Omega razem kibicujemy razem handlujemy”

 1. Promocja „Elektro Omega razem kibicujemy razem handlujemy” jest organizowana i zarządzana przez Elektro Omega S.A. z siedzibą w Katowicach Al. W. Korfantego 125A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000490491, NIP: 634-282-29-55, REGON: 243416710,
 2. Promocja jest prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Promocja rozpoczyna się 1 czerwca 2018 r. i trwa do 30.06. 2018 lub wyczerpania nagród przyznanych każdej hurtowni do przeprowadzenia tej akcji.
 4. Promocja polega na jednorazowym zakupie na jednym dokumencie księgowym w punktach handlowych wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy produktów jednego dostawcy z wymienionych w załączniku nr 2 i na plakacie informującym o promocji na kwotę 200zł netto
  a) 200zł netto na jednym  paragonie lub fakturze, w zamian za taki zakup w jednej z hurtowni wymienionej w załączniku nr 1, klient otrzyma limitowany Energy drink.
  b) klient dokonując zakupu , uczestniczy w zabawie i wpisuje na tablicę umieszczoną w hurtowni wynik jaki sugeruje i jaki chciałby aby Polska reprezentacja osiągnęła w jednym meczu wymienionym , który będzie rozgrywany w czerwcu przez Polską reprezentację. Jeśli tak się stanie i sugestia klienta będzie trafna, otrzymuje koszulkę t-shirt z terminami meczy Polskiej Reprezentacji.
 5. Za największy zakup klienta w jednej z hurtowni wymienionej w załączniku nr 1 w sumie w całym miesiącu czerwiec dostawców wymienionych w załączniku nr 2,  klient taki otrzymuje oryginalną piłkę adidas ROSJA 2018. Ilość piłek na hurtownie 1 sztuka wydana po podsumowaniu przez hurtownię wyników do 10 lipca.

III. Uczestnicy

 1. Uczestnikiem Promocji może być przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie: handlu detalicznego i hurtowego artykułami elektrycznymi, usług instalacyjnych klient indywidualny, nie związany z Elektro Omega S.A. oraz podmiotami wymienionymi w załączniku nr 1 do tego regulaminu.
 2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Promocji na podstawie umów cywilnoprawnych.
 3. Elektro Omega S.A. nie ma obowiązku informować Uczestnika o zakwalifikowaniu jego zakupu do odbioru „napoju lub koszulki” w zależności od wartości zakupu, działania te powinny zostać podjęte podczas wystawiania dokumentu księgowego przez pracownika hurtowni i klienta w trakcie transakcji handlowej.
  3a. Hurtownia dokonuje sporządzenia zestawienia obrotów na dostawcach wymienionych w załączniku nr 2 (za okres 1-30 czerwca 2018 i mają obowiązek poinformować klienta z największym obrotem w danym miesiącu trwania promocji sporządzić protokół przekazania nagrody (wysyłając kopie do centrali grupy biuro@elektroomega.pl w tytule wiadomości  protokół/ nazwa hurtowni/ Razem kibicujemy razem handlujemy
 4. Ten sam Uczestnik może w czasie trwania Promocji dokonać zakupu nieograniczoną liczbę razy. Na jeden dokument księgowy należna jest tylko jeden Energy drink lub koszulka.
 5. Wydanie Nagrody jest możliwe tylko w przypadku, gdy na dokumencie jest wymagana wartość netto produktów dostawców wymienionych w złączniku nr 2
 6. Piłki, koszulki i napoje nie podlegają wymianie na inny towar, ani na równowartość w środkach pieniężnych.
 7. Łączna ilość Koszulek w promocji jest ograniczona do 360 szt., ilość napojów 7.152 szt., 40 szt. piłka Rosja 2018. Każda hurtownia otrzymuje liczbę koszulek do swojej dyspozycji określoną w złączniku nr 3 do niniejszej umowy i jest na te nagrody wystawiona faktura VAT. Nagrody nie wykorzystane do czasu maksymalnego trwania akcji określonego w tym regulaminie powodują, że przechodzą do dyspozycji punktu handlowego, który został zafakturowany.
 8. Uczestnik nie może domagać się innej Koszulki w postaci dostępnego na rynku produktu mieszczącego się w ramie cenowej Nagrody.

IV. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, mogą być zgłaszane po zakończeniu Promocji, nie później jednak niż w terminie do dnia 30.07.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie i przesyłać listem poleconym na adres:
  Elektro omega S.A. 40-156 Katowice Al. W Korfantego 125 A
  z dopiskiem „Promocja Razem Kibicujemy Razem Handlujemy”.
 3. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 5. Przy rozpoznawaniu reklamacji Elektro Omega S.A. opiera się na przepisach Kodeksu Cywilnego oraz treści niniejszego regulaminu i opisie sytuacji zawartym w reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator zawiadamia osobę wnoszącą reklamację, listem poleconym wysłanym w terminie 7 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uwzględnienia reklamacji reklamujący zostanie powiadomiony o sposobie zadość uczynienia.

V. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Odpowiedzialność finansowa Organizatora wobec Uczestnika ograniczona jest do wartości Nagród określonych w Regulaminie.
 2. Reklamacje złożone po terminie określonym w punkcie IV 1 nie będą rozpatrywane.

VI. Zmiana Warunków Uczestnictwa

 1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa mogą zostać zmienione lub uzupełnione przez Elektro Omega S.A., celem zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Programu, a w szczególności zapobiegania nadużyciom. O zmianach Uczestnicy zostaną powiadomieni przez ogłoszenie na stronie internetowej www.elektroomega.pl w sekcji promocje

VII. Zakończenie Promocji Elektro Omega.

 1. Elektro Omega S.A. może zawiesić lub zakończyć Promocje wcześniej przy wydaniu wszystkich nagród przez punkty handlowe określone w załączniku nr 1. O takiej decyzji Uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani w punktach handlowych w których dokonywane są transakcje będą przedmiotem akcji, oraz na stronie www.elektroomega.pl

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Programem będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.
  Skierowanie przez Uczestnika sprawy na drogę postępowania sądowego jest dopuszczalne po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej, o której mowa w punkcie IV.
 2. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystane w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu i przyznania nagród. Elektro Omega S.A. z siedzibą w Katowicach nie będzie pozyskiwać danych osobowych związanych z przeprowadzeniem promocji, konkursu. Dane potrzebne do wyłonienia zwycięzców konkursu w każdego punktu będą przetwarzane przez punkty handlowe będą administratorami tych danych i na życzenie uczestnika usunięte.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Uczestnictwa stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Pełny tekst niniejszego Regulaminu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz punktach handlowych wymienionych w załączniku nr 1
 5. Postanowienia niniejszych Warunków Uczestnictwa stanowią wyłączną podstawę do prowadzenia Promocji, a ich wykładnia i interpretacja zależy wyłącznie od Organizatora. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
 6. Jakiekolwiek uprawnienia Uczestnika wynikające z niniejszego Regulaminu nie podlegają przeniesieniu na osoby trzecie.